Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C. ul. Daliowa 4/4, 30-612 Kraków, NIP: 679-31-36-297, REGON: 365794684 (zwaną dalej: „Dostawcą”).
 2. Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.
 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Jest  to 5-cio posiłkowy zestaw o określonej wartości kalorycznej. Każdy posiłek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane. Posiłki spakowane są razem w papierową torbę.
 4. Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

§ 2 Definicje

 1. Dostawca – firma FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C. ul. Daliowa 4/4, 30-612 Kraków, NIP: 679-31-36-297, REGON: 365794684.
 2. Produkt, Dieta – Zestaw 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 1200 do 3000 kcal dostarczany do Klienta w dni określone w formularzu Zamówienia.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów produktu.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Dostawcą.
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 8. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w sekcji „ FAQ – Jaki jest obszar dostaw” dostępnej na stronie fitandjoy.pl obejmującej wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 3 Zamówienie

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienie diety następuje drogą telefoniczną pod numerem 509340235, mailową pod adresem fitandjoy@fitandjoy.pl lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie fitandjoy.pl. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Dostawca może skontaktować się z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów zamówienia, takich jak godziny dostawy, sposób pozostawienia dostawy oraz płatności.
 3. Pierwsza dostawa posiłków następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: fitandjoy@fitandjoy.pl.
 4. Biuro Dostawcy przyjmuje zamówienia telefoniczne od niedzieli do czwartku
  w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 509 340 235.
 5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje oraz przeciwwskazania mogące mieć wpływ na zdrowie,
  a w szczególności informacje o nietolerancjach, dolegliwościach, chorobach oraz alergiach.
 6. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problemów zdrowotnych
  i przeciwwskazań, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych diet.
 7. W przypadku osób chorych lub/i osób, u których występują problemy zdrowotne, zaleca się konsultację z lekarzem przed przystąpieniem do stosowania diety.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów stosowanej diety.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie w tym osobowych, kontaktowych oraz informacji o stanie zdrowia, mających wpływ na przygotowanie Diety lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

§ 4 Płatność

 1.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za cały okres zamówienia z góry, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem diety. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane, o czym klient zostanie poinformowany.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności: przelew tradycyjny na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony przez PKO BP o numerze: 32 1020 2892 0000 5702 0624 6724 lub przelew online  za pośrednictwem systemu tPay.com. Płatność w gotówce do rąk kuriera jest przyjmowana tylko w sytuacjach wcześniejszego uzgodnienia tego z Dostawcą.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień, w którym wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym.
 4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT o tytule ,,Zestaw typu Fit” lub ,,Catering”. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się w dni robocze od 4:00 do 10:00 rano.
 2. Szczegóły dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub mailowo. Klient ma prawo wskazać preferowany przedział czasu dostawy, nie węższy jednak niż 2 godziny. Dostawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy również poza podanymi ramami czasowymi, jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie on w stanie zrealizować dostawy Diety we wskazanym przedziale czasu.
 3. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, dietę uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 4. Dostawa na terenie Krakowa i Wieliczki jest bezpłatna. Opłata dodatkowa za dostawę poza ten teren podana jest na stronie internetowej oraz może być ustalana indywidualnie drogą telefoniczną.
 5. Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 20:00 na 2 dni przed planowaną dostawą zamówienia. Zmiany zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane.
 6. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną. Dostawca zastrzega sobie prawdo do niedostarczania diety w dni następujące po dniu świątecznym, ze względu na pracę ,,dzień wcześniej”, o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.

§ 6 Zmiany i anulowanie zamówienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczności diety. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 1. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia/rezygnacji  lub przesunięcia dni diety nie później niż do godziny 20:00 na 2 dni przed planowaną dostawą zamówienia
 2. O zamiarze wprowadzenia zmian Klient zobowiązany jest powiadomić Dostawcę telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy dostawcy.
 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. W przypadku zmiany kaloryczności przez Klienta w trakcie realizowanego zamówienia, rozliczenie następuje po indywidualnym ustaleniu z Dostawcą.
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia w czasie jego trwania, Klienta obowiązuje rozliczenie niewykorzystanej diety w przyszłości w dniach cateringowych  lub indywidualne ustalenie rozwiązania z Dostawcą.

§ 7 Reklamacje

 1.  W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji
  z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie
  5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem fiandjoy@fitandjoy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 509 340 235.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany zamówienia będącego przedmiotem reklamacji albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna,
  w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, braku możliwości dostarczenia Klientowi posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostawcy należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie www.fitandjoy.pl na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Ochrona danych osobowych stanowi dla FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C. najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookies.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz odwiedzających stronę www przekazanych nam dobrowolnie w ramach w ramach odwiedzin naszej witryny, profilu na Facebook, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub innych wyraźnie określonych w tym w Regulaminie w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest firma FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C., ul. Daliowa 4/4, 30-612 Kraków, NIP: 679-31-36-297, REGON: 365794684, wpisana do CEIDG; e-mail: fitandjoy@fitandjoy.pl, zwany dalej na potrzeby niniejszej polityki „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 5. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Administratora bez podawania danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną. Dane osobowe takie są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane .

§ 2 CEL, ZAKRES I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług poprzez stronę www.
  • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  • Analiza poprzez pliki cookies
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;. W wypadku Usługobiorców zawierających umowy o świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej Usługodawca może wymagać podania innych danych w tym o stanie zdrowia. Podanie danych może być konieczne w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia i życia Usługobiorcy. Dane te nigdy nie są przesyłane drogą elektroniczną, nie są podawane poprzez stronę www ale przechowywane mogą być w programach  obsługi klienta Administratora.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 2 jest dobrowolne, ale w określonych sytuacjach może być niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej lub umowy o świadczenie Usług świadczonych droga elektroniczną. Zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 5. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

§ 3 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; To z jakich praw może Klient skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzane są jego dane oraz celu ich przetwarzania
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: fitandjoy@fitandjoy.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie). Dane przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w § 5 niniejszej polityki przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem strony www w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę w której klient odwiedził witrynę, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Administratora, które mogą być udostępniane w witrynie. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów.
 9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w § 5 niniejszej polityki.

§ 5 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin strony/witryny. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania klienta w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji klienta w serwisie, zapamiętania lokalizacji klienta, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji grup klientów, którzy podzielają określone zainteresowania, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w witrynie na innych stronach internetowych.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies zewnętrzne:
  • W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu FIT & JOY Karolina Ślusarz, Maciej Winiarz S.C. na Facebooku za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – szczegóły i polityka Cookiem fb https://www.facebook.com/policies/cookies
  • W celu lokalizacji usługi Google Map i Google Earth za pomocą serwisu Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/
 6. Poniżej można wyrazić zgodę na korzystanie z zewnętrznych plików cookie służących do profilowania w celach marketingowych zainstalowanych za pośrednictwem naszych stron i serwisów, lub zobaczyć wcześniej dokonany wybór, które można dowolnie zmieniać w każdej chwili.
Źródło Nazwa domeny cookie Typ Cookie Polityka Cookies
Facebook Facebook.com Profilowanie https://www.facebook.com/policies/cookies
Google Gogle.com Lokalizacja https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/

 

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe działanie witryn stron trzecich wymienionych na tej stronie.

 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
  • Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
  • Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca takiej witryny lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
  • Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 2. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa może ale nie musi zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie także w wersji pdf, która może zostać pobrana na prywatną jednostkę komputerową samodzielnie przez Użytkownika bez żadnych ograniczeń.